فرهنگ

عملیات اصل

ما اصرار بر ساخت هر جزئیات را با دقت همیشه، سعی کنید برای مطابقت با نیاز مشتریان با کیفیت بهتر، سرویس کامل و بهره وری بالاتر. 

Hongxiang روح

را تمام و تلاش تعهد به کار سخت و روح و روان perseveringly کارآفرینی که جرأت کند سخت روح مبارزه مبارزه، کل روحیه تیم برای شرکت مالکیت سهام.

خط مشی کیفیت

مشتری گرا، اولین بار با کیفیت، مشاغل نوآورانه، دنبال بهتر است.

استراتژی استعداد 

نگه داشتن مردم با حرفه ای، عشق، ساز و.

کار سبک

دقیق، زیبا، به عهده دارد.