പ്രോസസ്സ് ഒഴുക്ക്

൫ക്സക്സക്സച്വെവ്

ക്സ൮ര്മ്൨വ്ഹ്ക്സ