فرهنګ

د عملياتو اصل

موږ ټينګار په دقت سره تل جوړولو هره برخه، هڅه وکړي چې له ښه کیفیت، کامل د خدمت او د لوړو موثریت د پېرودونکو غوښتنې خوري. 

Hongxiang روح القدس

د کمکیانو لپاره د all-out هڅې وقف ته سخت او perseveringly سوداګریزې روح چې د زړه سخته جګړه روح لپاره کار کوي، د شرکت د ملکیت Share لپاره د ټول ټیم ​​روح.

د کیفیت د پالیسۍ

پيرودونکو لرونکې، د کیفیت د لومړي، نوښت متشبث، ښه تعقيب کړي.

د استعدادونو د ستراتيژۍ 

د خلکو سره د مسلک، مينه، ميکانيزم وساتي.

د کار ډول

کره، ښکلو، په غاړه لري.